Onderzoek naar HRD struggles

,
Onderzoek HRD L&D

Afgelopen december en januari heb ik een kort onderzoek gedaan naar de ervaren problemen en toekomstige thema’s van HRD-professionals binnen organisaties. Middels een vragenlijst zijn deze twee onderwerpen uitgevraagd en vervolgens geanalyseerd. De resultaten van dit onderzoek kun je in dit artikel lezen.

Alle deelnemers wil ik hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan dit onderzoek. Door jullie inzet ontstaat er een goed beeld van de ervaringen van HRD-professionals binnen organisaties. De resultaten stimuleren om hier op termijn extra onderzoek naar te doen.

Ga snel naar:

 1. Het onderzoek
 2. Samenvatting van de resultaten
 3. Praktische informatie
 4. Ervaren problemen van HRD-professionals
 5. De belangrijkste HRD-thema’s in 2018
 6. Opvallende verschillen tussen problemen en thema’s
 7. De professionalisering van HRD-professionals en HRD-teams

1. Het onderzoek

Op twee onderwerpen is er onderzoek gedaan onder HRD-professionals:

 • Tegen welke problemen lopen ze aan in de organisatie?
 • Welke thema’s staan op de agenda voor 2018?

Dit is onderzocht middels een vragenlijst. Deze onderwerpen zijn door middel van open vragen aan de HRD-professionals voorgelegd. De keuze hiervoor kwam voort uit een zo open mogelijke benadering zodat geen voorafgaande sturing plaats vond door onderwerpen per multiple choice voor te leggen. Doordat er gevraagd wordt naar de drie belangrijkste problemen en thema’s zal aannemelijk zijn dat de gegeven antwoorden prioriteiten zijn voor de HRD-professional en geen ‘bijzaken’.

Verder is in het onderzoek gevraagd naar praktische informatie zoals de grootte van de organisatie, de afdeling en de functie van de HRD-professional. Daarnaast zijn een tweetal vragen gesteld over de ontwikkeling van de professional zelf:

 • Hoeveel uur heb je in het afgelopen jaar besteed aan je eigen ontwikkeling?
 • Hoeveel uur hebben jullie als team in het afgelopen jaar besteed aan jullie gezamenlijke ontwikkeling?

2. Samenvatting van de resultaten

De belangrijkste problemen die HRD-professionals in organisaties ervaren, zijn: gebrek aan draagvlak, de leercultuur in de organisatie, gebrekkig budget, gebrekkige interne samenwerking en tijdsdruk. De eerste vier genoemde problemen hangen nauw met elkaar samen. Wat opvalt is dat deze problemen die ervaren worden nauwelijks genoemd worden als belangrijkste thema’s voor 2018. Dit zijn namelijk: interne L&D aangelegenheden, digitaal leren en werkplekleren.

Opvallend is hoe vaak draagvlak nog genoemd wordt als grootste probleem voor HRD/L&D. Zo’n 70% van de deelnemers aan het onderzoek ervaren een gebrek aan draagvlak binnen hun organisatie. Het probleem zelf is wellicht geen verrassing, maar de mate waarin overtrof mijn verwachtingen in negatieve zin. Het lijkt een hardnekkig HRD-probleem, waarvoor ideeën voor oplossingen meer dan welkom zijn.

Hieronder kun je de uitgebreide resultaten van het onderzoek lezen.

3. Praktische informatie

In totaal hebben 47 deelnemers de vragenlijst ingevuld. Uitgesplitst naar functie ging het om:

 • 32% HRD/L&D afdelings directeuren
 • 57% HRD/L&D medewerkers/adviseurs
 • 2% HRD/L&D coördinator (ondersteunend)
 • 11% overige functies

55% van de deelnemers werkte in de profit organisatie en 28% in een non-profit organisatie. De grootte van de organisatie betrof in verreweg de meeste gevallen een organisatie van meer dan 1000 medewerkers (68%).

Gemiddeld werken er 11,8 medewerkers op de HRD-afdelingen van de deelnemers aan dit onderzoek. De grootte van de organisatie is hierbij bepalend:

 • In een organisatie tot en met 500 medewerkers werken gemiddeld 3,7 medewerkers op de HRD afdeling
 • Voor organisaties met 501-1000 medewerkers is dit gemiddelde 11,3
 • Organisaties met meer dan 1000 medewerkers hadden gemiddeld 14,4 HRD-professionals in dienst. De verschillen zijn echter groot: één organisatie van deze grootte had slechts 1 HRD-professional in dienst, terwijl de grootste genoemde HRD-afdeling zelfs 110 professionals telde.


4. Ervaren problemen van HRD-professionals

Open vraag: “Wat zijn de drie belangrijkste problemen waar je als HRD-professional tegen aan loopt in jouw organisatie?”

Gebrek aan draagvlak en aanverwante problemen

Het meest genoemde probleem van HRD-professionals in dit onderzoek was het gebrek aan draagvlak voor Learning & Development binnen de organisatie. Veel genoemde antwoorden op deze vraag waren:

 • HRD is iets van HR en niet van de business
 • Bedrijf ziet belang niet van waarde L&D
 • HRD is geen prioriteit

Drie problemen die samenhangen met het gebrek aan draagvlak

Opvallend vond ik dat de meeste andere genoemde problemen hier nauw mee samen hangen. Als eerste wordt de leercultuur in de organisatie als probleem ervaren. Vooral ouderwetse opvattingen over leren binnen de organisatie wordt gezien als grote hobbel voor vernieuwingen vanuit HRD/L&D. Medewerkers binnen de organisatie die wíllen leren, focussen met name op trainingen. Ook het vervolg hierop is door de leercultuur vaak beperkt: een training of e-learning is een losstaand ‘ding’ welke nauwelijks opvolging krijgt in de praktijk, bijvoorbeeld door een leidinggevende.

Als tweede probleem welke samenhangt met het ontbreken van draagvlak is het ontbreken van financiën: het budget voor L&D/HRD is simpelweg te beperkt om de juiste dingen te kunnen doen. Laat staan om vernieuwingen door te voeren.

Als laatste genoemd probleem welke samenhangt met het draagvlak werd de interne samenwerking binnen de organisatie genoemd. Het gaat hier dan om de samenwerking tussen de business en HR(D). Opvallend was dat dit probleem alleen werd ervaren door HRD medewerkers/adviseurs. Geen enkele teamleider noemde dit probleem als één van de drie belangrijkste problemen die zij ervaren in hun werk.

Gebrek aan tijd

Een derde van de deelnemers aan het onderzoek noemde gebrek aan tijd een belangrijke beperking in hun werk. Deze HRD-professionals hebben het simpelweg te druk, wat ten koste gaat van de kwaliteit van de leeractiviteiten. Het tijdsprobleem wordt in sterkere mate ervaren door de afdelingsdirecteuren.

Ervaren problemen: verschil tussen organisaties en functies

De grootte van de organisatie heeft geen invloed op de ervaren problemen. Ook de functie van de deelnemers aan het onderzoek hebben nauwelijks invloed op de ervaren problemen, met uitzondering van:

 • Tijdsdruk wordt door zowel HRD-adviseurs als HRD-directeuren ervaren, maar het sterkst door de directeuren.
 • Problemen in de samenwerking met de business worden door veel HRD-medewerkers herkend, maar niet door de afdelingsdirecteur.

5. De belangrijkste HRD-thema’s in 2018

Open vraag: “Wat zijn de drie belangrijkste inhoudelijke thema’s voor 2018 voor jouw afdeling?”

 L&D interne onderwerpen

Bij de vraag naar welke thema’s in 2018 prioriteit hebben, werd door meer dan de helft van de deelnemers L&D interne zaken genoemd. Voorbeelden van antwoorden zijn:

 • Afdelingsstructuur
 • Het invoeren of beter inzetten van het LMS
 • Ontwikkelen van een visie op leren
 • Het maken van een opleidingsjaarplan
 • Het versterken van de front office
 • Inhoudelijke ontwikkelingen in het vakgebied

Digitaal leren

Een kwart van de deelnemers gaf aan dat digitaal leren prioriteit heeft in 2018. Blended learning, Digital Learning, en E-learning staan op de agenda. Niet alleen het ontwikkelen van digitale leeroplossingen worden hier genoemd, maar ook het beter implementeren van al ontwikkelde digitale leeroplossingen.

Leren op de werkplek of Performance Support

Leren op de werkplek heeft onze aandacht: 25% van de deelnemers noemde werkplekleren of Performance Support als één van de drie belangrijkste thema’s voor 2018.

Genoemde thema’s: verschil tussen organisaties en functies

De grootte van de organisatie bepaalt niet wat de thema’s voor 2018 zijn: zowel kleine als grote organisaties noemen dezelfde thema’s. Werkplekleren wordt vaker genoemd door HRD-adviseurs dan door HRD-directeuren, maar dit verschil is nihil. Voor de overige thema’s zijn adviseurs en directeuren het roerend met elkaar eens.

6. Opvallend verschil tussen problemen en thema’s

Opvallend is dat de antwoorden maar weinig gingen over de meest genoemde problemen. Mijn verwachting was dat draagvlak, samenwerking of tijdsdruk een belangrijk thema zou zijn binnen 2018. Wellicht worden deze problemen niet gezien als ‘inhoudelijke thema’s’ en staan deze problemen in de praktijk wél goed op de agenda.

7. Professionalisering van HRD-professionals en HRD-teams

Bij deze vraag is er een onderscheid gemaakt tussen de ontwikkeling van de L&D-professional als individu (dus individuele ontwikkeling) en de ontwikkeling van het L&D-team als geheel (dus gezamenlijke ontwikkeling).

De HRD-professionals uit het onderzoek hebben in 2017 gemiddeld 82,5 uur aan hun eigen ontwikkeling besteed. 9% van de deelnemers had niets gedaan aan hun eigen ontwikkeling. Als we kijken naar de ontwikkeling met het team als geheel is dit percentage hoger: maar liefst 25% van de HRD-teams heeft in 2017 niet gezamenlijk aan hun (team)ontwikkeling gewerkt. Hoeveel uren de overige 75% aan hun teamontwikkeling heeft gewerkt is moeilijk te zeggen. Hiervoor was de vraag van het onderzoek van te slechte kwaliteit. Deelnemers konden deze vraag op verschillende manieren interpreteren waardoor de antwoorden niet te vergelijken waren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *